Zásady ochrany osobních údajů

 1. Úvod
  1. Tyto zásady ochrany osobních údajů stanovují, jakým způsobem používáme a chráníme Vaše osobní údaje, které jsou nám předávány v souvislosti s používáním webové stránky https://www.stalynajem.cz (dále jen „Webová stránka”) nebo v souvislosti s poskytováním našich služeb.
  2. Správcem osobních údajů jsme my, obchodní společnost Greenway s.r.o., IČO: 291 52 127, se sídlem: Bozděchova 637/9, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn.: C 204472 (dále jako „Správce“). Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@stalynajem.cz.
  3. Správce se zavazuje zajistit bezpečí Vašich osobních údajů. Veškeré Vaše osobní údaje mohou být použity pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Správce je oprávněn tyto zásady ochrany osobních údajů změnit jejich aktualizací na Webové stránce.
  4. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, shromažďujeme a zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „zákonné předpisy“).
  5. Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat, ať už samy o sobě podle jména, příjmení, rodného čísla a dalších obdobných údajů (přímo), nebo ve spojení s dalšími informacemi, které máme, nebo můžeme mít (nepřímo).
  6. Tento dokument obsahuje informace o datech v těchto kategoriích:
   • K jakému účelu Vaše osobní údaje zpracováváme;
   • Zabezpečení přístupu k osobním údajům;
   • Doba spravování osobních údajů;
   • Osobní údaje evidované o klientech v průběhu životního cyklu aplikace;
   • Jaká data sbíráme.
 2. K jakému účelu Vaše osobní údaje zpracováváme
  1. Zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytli, zejména prostřednictvím vyplnění formulářů na Webových stránkách, z důvodu sjednání a plnění smlouvy nebo pokud jste si odsouhlasili cookies. Níže tedy uvádíme, proč Vaše údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje.

   Zajištění co nejefektivnějšího způsobu prezentace obsahu našich Webových stránek

   Účel: Pokud navštívíte naše Webové stránky, zpracováváme informace, které nám o sobě aktivně a dobrovolně poskytnete nebo které vygenerujeme v souvislosti s Vaším užíváním Webových stránek. Tyto údaje sbíráme proto, abychom dokázali nabízet kvalitní obsah, který je pro Vás uživatelsky přívětivý a abychom rozvíjeli služby, o které máte evidentní zájem. Jedná se zejména o následující kategorie osobních údajů: osobní údaje, které poskytnete při vyplňování formulářů umístněných na našich Webových stránkách (včetně jména a příjmení, e-mailové adresy, telefonního čísla), informace o Vaší návštěvě Webových stránek.

   Pokud nechcete, aby se údaje pomocí těchto technologií shromažďovaly, můžete využít jednoduchého postupu: většina prohlížečů Vám nabízí možnost automaticky odmítat mnoho takových technologií, nebo vám dá na výběr, zda je přijmete či odmítnete. O správě Vašich preferencí ohledně zpracování cookies se můžete dočíst více v Zásadách cookies.

   Právní základ: Zpracování osobních údajů za účelem zajištění efektivního způsobu prezentace obsahu našich Webových stránek je odůvodněno našim oprávněným zájmem týkajícím se informací o návštěvě Webových stránek, o správě a vylepšování Webových stránek. Zpracování osobních údajů probíhá též na základě souhlasu se zpracováním cookies uděleným v nastavení internetového prohlížeče.

   Uzavření a plnění smlouvy, kterou spolu uzavíráme

   Účel: Zpracování osobních údajů provádíme zejména za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností a s tím souvisejícím vedením komunikace s Vámi. Za tímto účelem, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: jméno a příjmení, IČO, datum narození, rodné číslo, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, poskytované služby, číslo bankovního účtu, podpis.

   Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel plnění smluvního vztahu je odůvodněno smluvním vztahem mezi Vámi a námi. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě smluvním požadavkem, bez něhož není možné smlouvu uzavřít.

   Kontaktní formuláře

   Účel: Prostřednictvím kontaktních formulářů máte možnost se na nás obrátit za účelem kontaktování, provedení kalkulace či poskytnutí doporučení. Osobní údaje zpracováváme v rozsahu jméno a příjmení, e-mailový kontakt a telefonní číslo, lokalita a dispozice dané nemovitosti.
   Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účely kontaktních formulářů je odůvodněno poskytováním služeb, tedy plněním smlouvy a také našim oprávněným zájmem na poskytnutí požadované služby. Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni Vás kontaktovat.

   Poskytnutí vzorů smluv a jiných právních dokumentů

   Účel: V případě, že si zvolíte naši službu poskytování vzorů smluv a jiných právních dokumentů, budeme zpracovávat Vaše údaje v rozsahu jméno a příjmení, e-mailový kontakt a telefonní číslo.

   Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účely poskytnutí vzorů smluv a jiných dokumentů je dáno poskytnutím vašeho souhlasu a požadavkem na poskytnutí naší služby.

   Registrace klienta

   Účel: V případě registrace klienta se vytvoří profil na stránkách https://portal.stalynajem.cz/, prostřednictvím kterého s námi můžete udržovat další kontakt. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu nutném pro provedení registrace klienta, vedení a správy uživatelského profilu a zasílání obchodních sdělení a další komunikace související s registrací.

   Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účely registrace klienta je odůvodněno svou nezbytností pro splnění smlouvy a oprávněným zájmem v našem právu zůstat s Vámi v kontaktu a možnosti zasílat Vám obchodní sdělení.

   Vedení obchodní a statistické evidence

   Účel: Údaje týkající se zákaznického chování klientů a historie poskytovaných služeb využíváme k vedení obchodní a statistické evidence pro účely vyhodnocení našich služeb a produktů, pro účely jejich zlepšení a zkvalitnění.

   Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účely vedení obchodní a statistické evidence je odůvodněn plněním našich zákonných povinností a též naším oprávněným zájmem.

   Zasílání přímého marketingu elektronickou cestou (e-mailem nebo SMS) o produktech a službách

   Účel: Našim klientům a těm, kteří s tím vyjádřili souhlas, zasíláme novinky o našich službách. Tato obchodní sdělení můžete kdykoli jednoduše přestat odebírat pomocí odkazu pro odhlášení, který je obsažen v obchodním sdělení.
   V ostatních případech Vás žádáme o souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Informace, které nám poskytnete, jakož i informace získané jinak v souvislosti s našimi službami můžeme použít k personalizaci našich obchodních sdělení. O souhlas se zasíláním obchodních sdělení Vás požádáme vždy, kdy je udělení souhlasu vyžadováno příslušnými právními předpisy.

   Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel zasílání obchodních sdělení a nabídky našich služeb je odůvodněno Vaším souhlasem, případně naším oprávněným zájmem na přímém marketingu. Poskytnutí osobních údajů na základě Vašeho souhlasu je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné Vám zasílat obchodní sdělení. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvním požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.

   Poskytování věrnostních výhod

   Účel: Účelem zpracování osobních údajů v rámci poskytování věrnostních výhod je vytvoření a upevnění vazby mezi Vámi a námi a péče o klienty. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, informace o smluvní vztahu a historie spolupráce.

   Právní základ: Zpracování osobních údajů pro potřeby poskytování věrnostních výhod je nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené mezi námi a Vámi nebo našim oprávněným zájmem na tom, abychom mohli naše nabídky co možná nejlépe upravovat podle Vašich individuálních zájmů.
   Nábor zaměstnanců

   Účel: Pro účely náboru zaměstnanců můžeme také zpracovávat vaše životopisy a osobní údaje, které nám dobrovolně v rámci daného výběrového řízení zašlete, zejména: jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa, údaje obsažené v životopise.
   Právní základ: V případě, že se ucházíte o práci u nás, zpracováváme Vaše osobní údaje z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá v obsazení našich volných pozic a ve Vašem zájmu získat zaměstnání dle Vašich představ. Primárním důvodem zpracování je tedy nalezení vhodného uchazeče pro volnou pozici u nás. Zároveň jsou osobní údaje zpracovávány v rámci výběrového řízení, při kterém dochází k předsmluvnímu vyjednávání mezi Vámi a námi. Právním základem tak může být také plnění smluvních povinností vyplývající z tohoto předsmluvního vztahu.

   Účetní a daňové účely

   Účel: Dále zpracováváme Vaše osobní údaje pro splnění právních povinností. Zejména pak vedení účetnictví, plnění daňových povinností a dalších právních předpisů. Za tímto účelem zpracováváme zejména tyto údaje: jméno, příjmení, titul, IČO, adresa, číslo účtu, datum a výši provedené platby, čerpané a poskytnuté služby.

   Právní základ: S těmito osobními údaji zacházíme převážně za účelem plnění uzavřené smlouvy. Plnění smluvních povinností nastává typicky v případě, kdy na základě uzavřené smlouvy musíme evidovat v rámci účetnictví faktury nebo jiné daňové doklady podle platných předpisů.

 3. Zabezpečení přístupu k osobním údajům
  1. Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich osobních údajů. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které na Webové stránce shromažďujeme.
  2. Berete na vědomí, že:
   • Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému;
   • Data jsou přenášena prostřednictvím protokolu https s použitím šifrovací technologie SSL znemožňujícím třetím stranám jejich sledování;
   • Data jsou uložena v systému vyžadujícího přihlášení pomocí e-mailové adresy a hesla;
   • Přístup k datům je definován uživatelskými rolemi v systému, zamezujícími možnosti neautorizovaným uživatelům přístup k datům, ke kterým nemají příslušná oprávnění;
   • Data jsou uložena na serverech v hostingových centrech se smluvně definovanými podmínkami ukládání dat, nakládání s nimi a zamezení přístupu neoprávněných osob.
 4. Doba uchování osobních údajů
  1. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 5 let ode dne, kdy jste nám prostřednictvím Webové stránky svoje osobní údaje naposledy předali (tedy od Vašeho posledního přihlášení), a v případě, že s námi uzavíráte jakoukoli smlouvu a/nebo používáte naše služby, je doba uchování po dobu trvání smlouvy a po dodatečnou dobu 10 let. V určitých případech je doba uchování osobních údajů dána dobou trvání souhlasu, tj. do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 5. Osobní údaje evidované o klientech s ohledem na klientský portál
  1. Podle možností přístupu dělíme uživatele na tyto skupiny
   • Veřejnost – subjekt bez registrace v systému
   • Neregistrovaný uživatel – subjekt v procesu dokončování registrace
   • Registrovaný uživatel – uživatel s dokončenou registrací
   • Technický správce – administrátor s přístupem k technické databázi
  2. Veřejnost a neregistrovaný uživatel nevidí žádné informace o ostatních uživatelích.
  3. O uživatelích jsou údaje sbírány ve 3 etapách
   • Při zahájení registrace (na úvodní stránce, či na stránkách s widgety registrací);
   • V průběhu registrace až do jejího dokončení;
   • Po dokončení registrace a používání služby.
 6. Osobní údaje evidované o klientech při zahájení registrace
  1. Sbírány jsou tyto osobní údaje:
  2. E-mailová adresa uživatele
   • Požadované kvůli možnosti komunikace s uživatelem, jeho přihlášení do systému.
   • Skrytá ostatním uživatelům. Viditelná pouze technickými správci.
  3. Souhlas s obchodními podmínkami a potvrzení o seznámení se se zásadami zpracování osobních údajů
   • Požadované kvůli zákonné povinnosti a informování o zásadách nakládání s uživatelovými údaji.
   • Viditelná pouze technickými správci.
  4. URL Adresa, z které uživatel přišel (tzv. Referral) a  URL adresy stránky, kterou požadoval  (Requested URL)
   • Požadované kvůli vyhodnocování marketingových kampaní a možnosti výplaty affiliate partnerům.
   • Viditelná pouze technickými správci.
  5. Pokud uživatel neposkytne souhlas s obchodními podmínkami a potvrzení o seznámení se se zpracováním osobních údajů, nejsou tato data uložena. Správce pak nemůže uživateli poskytovat požadované služby. Poskytne-li uživatel souhlas, jsou tato data uložena u Správce.
  6. Tyto údaje jsou uchovávány po dobu 5 měsíců, než budou automaticky odstraněny. Pokračuje-li uživatel dále v registraci, stanou se tyto údaje součástí jeho uživatelského profilu. V takovém případě jsou pak uchovávána do odstranění uživatelova profilu, či do využití jeho žádosti o výmaz.
  7. Pokud uživatel projeví zájem o výmaz těchto dat, je tento zaznamenán do tabulky výmazu dat s jeho e-mailovou adresou a datem podané žádosti.
 7. Osobní údaje evidované o klientech v průběhu registrace
  1. Po prvním kroku jsou po uživateli požadované následující informace v níže uvedených skupinách:
   • Osobní údaje
    • Křestní jméno (viditelné registrovanými uživateli a technickými správci)
    • Příjmení (viditelné pouze technickými správci)
    • Adresa bydliště v ČR (viditelné pouze technickými správci)
    • Heslo (Neviditelné nikým. V databázi uložené zaheslováním a nezjistitelné ani přímým přístupem technickým správcem)
    • Den, měsíc a datum narození (viditelné pouze technickými správci)
   • Údaje o nemovitosti
    • Evidence Vaší nemovitosti, včetně případné fotodokumentace, průběhu obsazování a oprav v nemovitosti (viditelné registrovanými uživateli a technickými správci)
   • Technické informace
    • Datum do dokončení registrace (viditelné pouze technickými správci)
    • Datum URL adresa, z které uživatel přišel (tzv. Referral) a URL adresy stránky, kterou požadoval (Requested URL) pro dokončení registrace
     • Požadované kvůli vyhodnocování marketingových kampaní a možnosti výplaty affiliate partnerům
     • Viditelná pouze technickými správci
  2. Na základě zadané e-mailové adresy uživatelé před dokončením registrace dostávají e-mailové notifikace s pobídkou k dokončení registrace.
  3. Informace, které uživatel zadává v průběhu registrace, a které jsou výše uvedeny jako viditelné dalšími uživateli, začínají jimi býti viditelné až v okamžiku dokončení registrace a potvrzení e-mailové adresy.
 8. Data získaná v průběhu používání služby po dokončení registrace
  1. Po dokončení registrace a v průběhu používání služby získáváme následující data:
   • UURL adresa, z které uživatel přišel (tzv. Referral) a URL adresy stránky, kterou požadoval (Requested URL) při přihlášení do systému
    • Požadované kvůli vyhodnocování marketingových kampaní a možnosti výplaty affiliate partnerům
    • Viditelná pouze technickými správci
   • Návštěvnost profilu (viditelné pouze technickými správci)
 9. Data poskytována třetím stranám
  1. Správce v rámci naplnění podstaty své služby a jejího zkvalitnění spolupracuje s třetími stranami za účelem podpory marketingových aktivit a získávání dalších uživatelů.
  2. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout jiným společnostem, které angažujeme proto, aby nám pomohly s našimi aktivitami, např. společnostem zajišťujícím realizaci Vámi zakoupených služeb a/nebo zprostředkovávajícím uzavření smlouvy s námi, společnostem pro výzkum trhu, poskytovatelům IT hostingu a údržby, společnostem, které pro nás vykonávají činnost jako zpracovatel osobních údajů, se kterými máme uzavřenu odpovídající smlouvu. Přístup těchto osob a zpracování Vašich osobních údajů třetí stranou bude vždy prováděno na základě smlouvy o zpracování osobních údajů a za podmínek stanovených právními předpisy.
  3. Vaše osobní údaje můžeme předat třetím stranám, jestliže máme povinnost poskytnout nebo sdílet Vaše osobní údaje za účelem splnění naší zákonné povinnosti.
  4. Abychom mohli Vaše osobní údaje dostatečně zabezpečit a zároveň poskytovat naše služby efektivně, pomáhají nám se zpracováním osobních údajů, zejména tito zpracovatelé a příjemci osobních údajů:
   • Společnosti poskytující serverové, webové, cloudové nebo IT služby
   • Externí účetní a mzdová společnost
   • Advokátní kanceláře a advokáti poskytující právní služby
   • Obchodní zástupci, kteří jednají jménem naší společnosti
   • Poskytovatelé cookies na našich Webových stránkách
  5. Naše Webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Pokud však takový odkaz použijete a naši Webovou stránku opustíte, měli byste si uvědomit, e nad těmito jinými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Nemůžeme proto zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů.
  6. Může se stát, že některý z našich dodavatelů software sídlí mimo území EU. Pokud někdo má mít přístup k Vašim osobním údajům, zjistili jsme, aby poskytoval vhodné záruky, že Vaše osobní údaje budou v bezpečí a že Vaše práva nebudou nijak omezena.
 10. Soubory cookies
  1. Cookies jsou krátké textové soubory, které navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Díky cookies Vás můžeme odlišit od jiných uživatelů webu a účinněji si zaznamenat informace o Vaší návštěvě a chování na webu. Cookies nejsou nikterak škodlivé pro Vaše zařízení ani pro jeho software. Jako uživatel můžete vypnout či omezit užívání cookies ve Vašem prohlížeči.
  2. Soubory cookies používáme pro mnoho účelů jako jsou:
   • Zajištění fungování základních funkcí Webových stránek,
   • Analýza návštěvnosti s cílem vylepšování Webových stránek,
   • Marketingové účely.
  3. Bližší informace o souborech cookies naleznete zde.
 11. Práva subjektu údajů
  1. Dovolujeme si Vás tímto informovat, že při shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů dbáme v plném rozsahu ochrany Vašich práv tak, jak vyplývají z ustanovení příslušných právních předpisů. V souvislosti se zpracováním osobních údaj Vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle Vašeho uvážení využít.

   Právo přístupu ke svým osobním údajům

   Chcete-li vědět, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo získat od nás informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti jsme oprávněni za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek na základě našich administrativních nákladů.

   Právo na výmaz (tzv. „právo být zapomenut“)

   Vaším právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které o Vaší osobě uchováváme a zpracováváme. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů: 

   • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
   • subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním osobních a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování
   • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro další zpracování
   • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
   • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené unijní nebo vnitrostátní legislativou, které se na nás vztahuje
   • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

   Tohoto práva může uživatel dosáhnout zrušením svého profilu v nastavení Webové stránky nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu info@stalynajem.cz.

   Právo na omezení zpracování svých osobních údajů

   V případech, kdy budete mít pocit, že Vaše osobní údaje zpracovávané námi jsou chybné, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravě.
   Toto právo máte také v těchto případech:

   • zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale nepřejete si, aby Vaše osobní údaje byly vymazány
   • Naše společnost již nepotřebuje osobní údaje pro účely, pro které jsme je zpracovávali, ale Vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků
   • vznesl/vznesla jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu Naší společnosti, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda náš oprávněný zájem převažuje nad Vaším právem na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

   Tohoto práva může uživatel dosáhnout zrušením svého profilu v nastavení Webové stránky nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu info@stalynajem.cz.

   Právo vznést námitku

   Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky bez zbytečného odkladu ukončíme.

   Tohoto práva může uživatel dosáhnout zrušením svého profilu v nastavení Webové stránky nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu info@stalynajem.cz.

   Právo na přenositelnost

   Další právo, které můžete uplatnit, je tzv. právo na přenositelnost. Na základě tohoto práva můžete žádat o poskytnutí Vašich osobních údajů, které nám byly poskytnuty na základě Vašeho souhlasu a které zpracováváme automatizovaně. Vaše osobní údaje, které splňují tyto podmínky, Vám na požádání poskytneme v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu, popř. je na základě Vaši žádosti předáme jinému správci dle Vašeho určení, pokud to bude technicky proveditelné.

   Tohoto práva může uživatel dosáhnout zrušením svého profilu v nastavení Webové stránky nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu info@stalynajem.cz.

   Právo na informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování

   V případě, že všechny výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem porušujeme Vaše práva, máte možnost podat stížnost dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, telefonní číslo: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

   Právo svůj souhlas kdykoliv odvolat

   Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo kdykoliv tento svůj souhlas odvolat.

   Souhlas můžete odvolat v nastavení uživatelského účtu Webové stránky, pomocí e-mailové zprávy zaslané na adresu info@stalynajem.cz nebo písemně na adrese Greenway s.r.o., IČO: 291 52 127, se sídlem: Bozděchova 637/9, Smíchov, 150 00 Praha 5.

   Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
   V případě, kdy je souhlas odvolán a neexistuje jiný titul pro zpracovávání Vašich osobních údajů (např. nezbytnosti pro plnění smlouvy), je naší povinností tato data vymazat či anonymizovat.

 12. Ochrana osobních údajů dětí
 13. Jsme si vědomi toho, jak důležitá je ochrana osobních údajů dětí v interaktivním světě internetu. Webová stránka není vytvořena ani záměrně necílí na děti mladší 16-ti let. Naším cílem není cíleně shromažďovat nebo uchovávat údaje o jedincích mladších 16 let.
 14. Účinnost zásad
 15. Tyto zásady byly aktualizované dne 21. 11. 2022. Předchozí verze Vám zašleme na Vaši žádost.