Zvýšení nájmu: jak na to a co všechno je potřeba dodržet?

S otázkou, jak postupovat při zvýšení nájmu se určitě setkal každý pronajímatel i nájemník. Úpravu výši nájemného je možné zahrnout do nájemní smlouvy v podobě dodatku nebo inflační doložky. Možná je také dohoda mezi pronajímatelem a nájemníkem. Věděli jste, že existuje limit pro zvýšení ceny za nájem?

MĚJTE PŘEHLED O TOM, JAKÁ JE AKTUÁLNÍ HLADINA NÁJEMNÉHO VE VAŠÍ LOKACI

Majitel i nájemník by měli mít přehled o tom, za kolik se pronajímají byty v jejich okolí. Majitel tak bude vědět, o kolik je možné nájemné zvýšit, a nájemník nebude nepříjemně překvapený novou částkou, kterou po něm může majitel vyžadovat.

Projděte si inzeráty v okolí a zjistěte, kolik se za podobný byt ve vaší lokalitě platí. Rovněž můžete nahlédnout do cenové mapy nájemného, ve které najdete průměrnou cenu bez DPH za metr čtvereční. S optimálním nastavením výše nájemného vám pomohou naši odborníci ze Stálého nájmu.

Zvyšování nájmu se věnuje § 2248 a § 2249 nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Ovšem na zvýšení se nájemník i majitel mohou dohodnout buď v inflační doložce, nebo v dodatkové smlouvě.

Zjištění srovnatelného nájemného

Zjištění srovnatelného nájemného se řídí prováděcím právním předpisem. Podle nařízení vlády č. 453/2013 Sb. se srovnatelné nájemné zjišťuje buď znaleckým posudkem, nebo prokazatelným doložením výše 3 nájmů, které se platí ve srovnatelných pronájmech.

ZVÝŠENÍ NÁJMU MŮŽE BÝT ZAHRNUTO PŘÍMO V NÁJEMNÍ SMLOUVĚ NA BYT

Podmínky a způsoby zvyšování může majitel zahrnout přímo do nájemní smlouvy na dobu neurčitou nebo tuto problematiku ošetřit dodatkem ke smlouvě o nájmu. Jestliže smlouvu nájemník podepíše, stvrzuje svým podpisem, že je s principem zvyšování obeznámen a souhlasí s ním. Kromě zvýšení může být ve smlouvě ujednáno také snížení.

Nájemní smlouva uzavřená na byt či dům, může obsahovat pasáž o tom, že se nájemné bude každý rok zvyšovat o určitou částku. Jestliže se pronájem uzavírá pouze na rok a nájemce chce po uplynutí smlouvy v bytě i nadále bydlet, může mu majitel předložit novou nájemní smlouvu se zvýšeným nájmem. Nájemce na novou cenu buď přistoupí, nebo si musí hledat nové bydlení.

Obrázek: Ke smlouvě je možné přiložit inflační doložku.

Jak specifikovat zvyšování ve smlouvě

Do nájemní smlouvy se obvykle uvádí částka, o kterou se bude cena nájmu zvyšovat. Je však možné také podepsat inflační doložku. Díky ní může pronajímatel jednou ročně nájem zvýšit o tolik, kolik činila inflace v minulém roce. Aby byla inflační doložka k nájemní smlouvě platná, musí v ní pronajímatel specifikovat, jakou konkrétní inflací se řídí. Může se jednat například o index spotřebitelských cen, které zveřejňuje Český statistický úřad.

Ve smlouvě musí být rovněž uvedeno přesné datum, od kterého bude k navyšování docházet. Zpravidla se jedná buď o 1. leden příslušného roku, nebo o datum, k němuž byla uzavřena nájemní smlouva. Nájemné se pak bude automaticky každý rok zvyšovat. Pronajímatel na tento fakt nájemce upozorňovat nemusí, i když by k tomu v rámci slušnosti přistoupit měl.

Pokud nájemník navýšení příjme…

V případě, že nájemce novou cenu příjme, začíná částku platit až ve 3. měsíci po obdržení návrhu na zvýšení nájemného. První dva měsíce po obdržení návrhu tedy ještě platí „dřívější“ nájemné a až 3. měsíc platí novou částku.

Opravdu pronajímáte za správnou cenu?

Spočítáme vám aktuální tržní nájemné ve vašem bytě.

SE ZVÝŠENÍM NÁJEMNÉHO SE MŮŽETE OBRÁTIT NA SOUD

Pokud ke smlouvě o nájmu nebyl sepsán dodatek o zvyšování a ani jinak se navýšení ceny nájmu ve smlouvě neřeší, mohou se na vyšším nájemném pronajímatel s nájemcem dohodnout. Dohoda má přitom přednost před zákonem.

V případě, že se strany nedohodnou, může dojít k jednostrannému zvýšení nájemného majitelem. Řídit se přitom musí pravidly občanského zákoníku a nájemci musí tento fakt oznámit písemně. Ke zvýšení může přikročit nejdříve po roce od posledního zvýšení.

Obrázek: Zvýšení nájmu může nařídit soud.

Nájemce musí písemný návrh na zvýšení ceny odsouhlasit do dvou měsíců. Pokud tak neučiní, je velice pravděpodobné, že se majitel obrátí na soud. Žalobu však musí podat do 3 měsíců a také doložit, že zvýšení nájemného nepřesáhlo hranici povolených 20 %.

Podmínky, které je nutné při navýšení nájmu dodržet

Maximální navýšení u nájemného na dobu neurčitou nesmí přesáhnout 20 %, přičemž zahrnuje také navýšení, ke kterému došlo v posledních 3 letech. Rovněž je důležité dodržet podmínku, že výše nájmu nepřekročila tzv. obvyklé nájemné. To je možné zjistit přípisem z realitní kanceláře nebo znaleckým posudkem. Limit 20 % neplatí pro nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou. Majitel s nájemcem totiž uzavírá zcela novou smlouvu a je pouze na nájemníkovi, zda nové podmínky přijme či nikoliv.

Nájemné stanovené soudem může překročit limit 20 %

Nájemce by měl vědět, že při soudním řízení může dojít k takovému navýšení nájmu, které může přesáhnout státem nařizovaný limit 20 %. Měsíční nájemné bude navýšeno na cenu nájemného, které je v místě a čase obvyklé, a to i zpětně. Nájemce tedy bude muset doplatit rozdíl i za dobu, ve které došlo k podání žaloby k soudu.

ZVÝŠENÍ KVŮLI ZLEPŠENÍ KVALITY BYDLENÍ

K navýšení nájmu může dojít nejen kvůli inflaci či dorovnání k místně obvyklému nájmu, ale také kvůli stavebním úpravám, které zlepší užitnou hodnotu pronajatého bytu a celkové podmínky bydlení v domě. Zpravidla se jedná o takové úpravy, díky kterým dojde k úspoře energie či vody.

Při těchto úpravách se majitel s nájemci může dohodnout na navýšení nájmu maximálně o 10 % z účelně vynaložených nákladů ročně. Pokud s tímto návrhem souhlasí alespoň 2/3 obyvatelů v bytě, platí vyšší nájemné i pro ty, kteří nesouhlasili. V případě, že se ony 2/3 nájemníků neshodnou, navrhne majitel zvýšení o 3,5 % ročně z vynaložených nákladů.

KDY MŮŽE SNÍŽENÍ NÁJMU POŽADOVAT NÁJEMNÍK

Stejně jako má pronajímatel právo na zvýšení nájmu, má i nájemník právo požadovat snížení nájmu v případě, že platí nájemné, které je vyšší než obvyklé v dané lokalitě.

Pokud majitel se snížením souhlasit nebude, může se nájemník obrátit na soud. Další možností pro požadování snížení nájemného je skutečnost, kdy hodlá nájemník smlouvu vypovědět z důvodu, že si našel levnější byt. Pokud máte spolehlivého nájemníka, je lepší se na snížení dohodnout. Jak už totiž možná víte, hledání dobrého nájemníka je oříšek. My ve Stálém nájmu máme v tomto ohledu bohaté zkušenosti, a tak dokážeme najít toho nejlepšího obyvatele pro váš byt.

PRONAJÍMEJTE BEZ STAROSTÍ A NAVYŠOVÁNÍ NÁJMU NECHTE NA NÁS

Pokud si chcete ušetřit starosti a povinnosti týkající se pronajímání bytu, svěřte jej do naší péče. Postaráme se o všechny náležitosti, které se s pronájmem pojí. Navíc vám garantujeme stálý nájem, a to i v případě, že nám podnájemník nezaplatí nebo je byt neobsazený. Sledujeme situaci na trhu a nájemné přizpůsobujeme aktuálním trendům. Při zvýšení se i vy můžete těšit na vyšší zisk z nájmu.

Při jakékoliv úpravě nájemního vztahu nezapomeňte mít všechno připravené písemně. Případná nedorozumění tak vyřešíte o to jednodušeji.