Proč byste kromě nájemní smlouvy měli připravit také předávací protokol? [aktualizováno]

Aktualizace 15. 3. 2024, první vydání článku 7. 2. 2022

Po čase stráveným hledáním nájemníka jste ho konečně našli a chystáte se podepsat nájemní smlouvu? Gratulujeme! Nezapomeňte mu ale k podpisu předložit také předávací protokol. Jedná se o listinu, která zaznamenává skutečný stav bytu při předání a do budoucna vám může ušetřit spoustu starostí. Jak by předávací protokol k bytu měl vypadat?

PŘI PŘEDÁNÍ BYTU PŘEDLOŽTE K PODPISU PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Předávací protokol se podepisuje ve chvíli, kdy se do vašeho bytu stěhuje nový nájemník. Předávací protokol sepište ať byt pronajímáte kompletně vybavený, nebo bez vybavení.

Přestože tento dokument není povinnýje výhodný pro obě strany. Je výhodný při vyjednávání sporů ohledně potřebných oprav. Obsahuje totiž informace o fyzickém stavu bytu. Je v něm zaznamenán skutečný stav nemovitosti, která je předávaná k pronájmu. Nájemníkovi byste jej měli předložit společně s předáním klíčů. Podpisem se stvrdí, že nájemník souhlasí se vším, co je v předávacím protokolu uvedeno.

Předávacím protokolem se kryjí obě strany. Pronajímatel nemůže po nájemníkovi vyžadovat, aby opravil, případně zaplatil opravu poškrábaných dveří, které způsobil mazlíček předchozího nájemníka, a nájemník při předání bytu po skončení nájmu zase nebude tvrdit, že: toto už bylo poškozené při převzetí. Pokud bude v protokolu vše podrobně zaznamenáno, odpadnou vám budoucí neshody.

Pronajímatel bytu by měl do předávacího protokolu zaznamenat kromě veškerého vybavení a stavu bytu i jeho nedostatky, například vlhkou zeď, poškrábanou podlahu atd. Rovněž zde může být uvedeno, kdy dojde k opravám. Pokud k opravám nedojde, mohou být tyto nedostatky nájemníkovi kompenzovány například slevou z nájemného.

Nájemník by si měl byt dobře projít a zkontrolovat, zda popisovaný stav odpovídá skutečnosti. Pokud najde něco, co v předávacím protokolu k bytu chybí a mělo by zde být zaznamenáno, může požadovat toto doplnění do listiny.

Protokol o předání bytu není ze zákona povinný

Na rozdíl od nájemní smlouvy, kterou musí obě strany podepsat a která podléhá zákonným ustanovením, protokol o předání je čistě dobrovolná listina. Zákon nevyžaduje, aby byla vystavena společně s nájemní smlouvou. Přesto se při podpisu nájemní smlouvy doporučuje, aby byl předávací protokol zpracovaný a podepsaný. Podpisem nájemník stvrzuje, že souhlasí se vším, co je v protokolu uvedeno. 

Jak je to s pojištěním bydlení?

Informace o pojištění zahrňte do nájemní smlouvy. Pojištění nemovitosti si sjednáváte vy jako majitel bytu. Do nájemní smlouvy můžete uvést, že požadujete, aby si nájemník sjednal pojištění domácnosti a odpovědnosti. Pojištění odpovědnosti se ovšem hodí i vám, majiteli bytu.

Kdy a jak podepsat protokol o předání bytu

Dokument vytvořte ještě před samotným předáním. Vše, co budete chtít do dokumentu uvést, si nejdříve sepište na nečisto a poté přeformulujte do listiny. Protokol o předání nájemci předložte společně s nájemní smlouvou první den, kdy mezi vámi začíná nájemní vztah. Nezapomeňte, že v tento den musí být nemovitost připravená k předání. Tedy vyklizená a bez věcí, které nejsou součástí pronájmu.

Při podpisu je vhodné, aby měly obě dvě strany svědky. Na předání si vyčleňte dostatek času. Nájemník si možná bude chtít byt projít a zkontrolovat, zda popisovaný stav skutečně odpovídá popisu ve smlouvě. Pokud se mu nebude něco zdát, může pronajímatele požádat o zaznamenání do předávacího protokolu.

Opravdu pronajímáte za správnou cenu?

Spočítáme vám aktuální tržní nájemné ve vašem bytě.

JAKÉ NÁLEŽITOSTI BY V PŘEDÁVACÍM PROTOKOLU K NEMOVITOSTI NEMĚLY CHYBĚT

Předávací protokol je dokladem toho, že byt předáváte v určitém stavu a za jakoukoliv odchylku od tohoto stavu vám ručí nájemník. Aby byl dokument skutečně přínosný, musí obsahovat konkrétní náležitosti. Ve Stálém nájmu dbáme na to, aby byl předávací protokol co nejpodrobnější. O které náležitosti se jedná?

Iniciály obou stran a popis bytu

V úvodu je důležité specifikovat, jakou nemovitost k pronájmu předáváte.

Uveďte:

 • adresu,
 • číslo bytu,
 • počet místností,
 • výměru bytu.

V případě, že pronajímáte jen několik místností, nezapomeňte to do protokolu uvést. Jinak se může nájemník domáhat pronájmu celého bytu.

Nezapomeňte také uvést osobní údaje obou stran, pronajímatele i nájemníka:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • rodné číslo.

Za doplňkové informace se považuje třeba e-mailová adresa, telefonní kontakt, číslo občanského průkazu nebo bankovní účet.

Podrobný popis nemovitosti

Jde o jakýsi checklist, tedy seznam, který vám může být vzorem pro tuto část předávacího protokolu. Zaznamenejte sem veškeré předávané vybavení, které vlastníte. Věnujte si i jeho popisu včetně vad.

Nezapomeňte na elektrospotřebiče, nádobí, nábytek atd. Vyplatí se také přiložení fotodokumentace věcí. Pokud chcete být pečliví, můžete u spotřebičů uvést sériové číslo či model, což oceníte v případě, kdy je nájemník zničí a bude je chtít nahradit. Náhrada by totiž měla být adekvátní. Vytvořte si samostatné kolonky pro jednotlivé pokoje a do těch vepište seznam veškerého vybavení.

Obrázek: Podrobný popis nemovitosti – checklist, který vám může být vzorem pro tuto část předávacího protokolu.

Popište závady

Jestliže jsou v bytě při předání zjevné závady, zapište je. Rovněž uveďte, zda dojde k jejich odstranění a v jakém termínu. Protistrana však může závady akceptovat na základě dohodnuté finanční kompenzace.

Zaznamenejte stav měřidel

Zaznamenání stavu měřidel patří k nejdůležitějším informacím. V budoucnu tak budete moci řešit případné nedoplatky či přeplatky při pravidelných zúčtováních. U měřičů zapište označení i stav. Bude se jednat o:

 • elektroměr,
 • plynoměr,
 • teplou vodu,
 • studenou vodu,
 • kalorimetr.

U elektroměru se zapisuje stav vysokého, případně i nízkého tarifu. Po sepsání předávacího protokolu můžete s nájemníkem zajet na pobočku energetické společnosti a nechat elektřinu a plyn přepsat na něj. Nebudete tak muset řešit přeplatky či nedoplatky. Rovněž vám může nájemník na energie platit zálohy, takže budete mít jistotu pravidelné platby, ale budete s ním muset řešit protokol o vyúčtování služeb. Tedy finanční vyrovnání přeplatků a nedoplatků.

Předávací protokol a informace o předání klíčů

V předávacím protokolu by měl být uveden i počet předaných klíčů. Rovněž můžete uvést informaci o tom, že jako pronajímatel si necháváte jeden rezervní klíč v případě potřeby do bytu vniknout kvůli podezření na havárii.

Pokud se to nájemci nebude líbit, může nechat jednoduše vyměnit zámek, aniž by vás o tom informoval. Proto můžete zvolit cestu kompromisu, do obálky vložit rezervní klíč a přes přelepku ji opatřit svým podpisem a podpisem nájemníka.

Uveďte, kolik klíčů dohromady od bytu existuje a jaké je jejich složení. To znamená, kolik je klíčů od schránky, vstupních dveří, sušárny, sklepa atd.

Klíče od pronajímaného bytu
Obrázek: Do předávacího protokolu uveďte seznam klíčů

Uveďte seznam předaných dokumentů

Do předávacího protokolu můžete zahrnout také dokumenty, které se pojí s obýváním nájemního bytu. Zpravidla se jedná o domovní řád a stanovy domu.

Aktualizace předávacího protokolu k bytu

Pokud v bytě dojde k významnější změně, ať k lepšímu, nebo k horšímu, zaneste ji do předávacího protokolu. Vytvořte například dodatek k předávacímu protokolu, který bude informovat o tom, co se v bytě změnilo.

PŘEDÁNÍ BYTU PO SKONČENÍ PRONÁJMU

Nájemce musí majiteli byt předat poslední den nájemního vztahu. Byt by měl být prázdný a bez věcí nájemce. V tento den se také vrací klíče od bytu.

Při ukončení nájmu je vhodné se sejít, vyřešit předávací protokol a formálně tak ukončit nájemní vztah. Může dojít k sepsání nového předávacího protokolu, ale použít můžete i původní, pokud jste v něm nechali prostor pro zaznamenání údajů při vrácení bytu. Díky tomu sem můžete rovnou zapsat stupeň opotřebení a stavy měřičů. Běžné opotřebe jde za pronajímatelem, nadstandardní poškození, jako rozpáraný gauč nebo díry v podlaze jdou na bedra nájemníka.

Do předávacího protokolu můžete uvést vyčíslení škody, která se většinou platí ze složené kauce. Rovněž je možné sjednat termín opravy, o kterou se postará nájemník.

Neodpovídá stav bytu předávacímu protokolu?

Na předání bytu si nechte dostatek času. S nájemníkem byt projděte a vše poctivě zaznamenejte do předávacího protokolu. Sepište nejen závady, ale zaznamenejte také stav měřidel.

Ideální je se za nájemníkem zastavit 1 až 2 týdny před skončením nájmu. Domluvte se na kontrolní prohlídce, abyste si ujasnili drobné opravy, malování a stěhování.

Pokud je opotřebení bytu větší, než odpovídá běžnému opotřebování, případně jsou v bytě provedené změny, na kterých se s vámi nájemník předem nedohodl, domluvte se, kolik času bude potřebovat na opravy, poraďte mu, kde sežene opraváře, servisy atd. Dejte mu písemný seznam úkolů, které by měl před vystěhováním splnit.

Jestliže nájemník v bytě choval zvíře, pečlivě si prohlédněte škrábance na dveřích, poškození nábytku, chlupy v mřížkách topení či mezi žaluziemi, stav podlahy v místě, kde se zvíře krmilo. Upozorněte nájemníka na všechno, co chcete dát do pořádku.

Chcete mít jistotu, že má protokol o předání bytu veškeré potřebné náležitosti? Podívejte se na tento vzor předávacího protokolu.

Předávací protokol a správci nemovitostí

Jestliže byt pronajímáte přes správcovskou společnost, nemusíte se o předávací protokol vůbec starat. Správcovská společnost vyřídí s podnájemníkem vše po vlastní ose. Například Stálý nájem se postará i o přípravu bytu na příchod nového nájemníka.

Pokud nájemní vztah mezi vámi (vlastníky bytu) a správcovskou společností skončí, měla by vám solidní společnost garantovat předání bytu v takovém stavu, v jakém ho přebírala (počítá se s běžným opotřebením). To vám ve Stálém nájmu garantujeme.

SE STÁLÝM NÁJMEM NEMUSÍTE ŘEŠIT ŽÁDNÉ PAPÍROVÁNÍ

Pokud se rozhodnete pronajmout byt naší společnosti, budete ušetřeni veškeré agendy, která se s pronájmem pojí. Naši odborníci vypracují veškerou smluvní dokumentaci, postarají se o nalezení vhodného nájemníka a dohlédnou i na stav bytu. Jakmile mezi námi skončí smluvní vztah, vrátíme vám byt v původním stavu. Ostatně, proto s vámi sepíšeme podrobný předávací protokol. Nedělejte si s pronajímáním starosti a užívejte si nájem, který vám garantujeme i v případě, že nám podnájemník nezaplatil nebo je byt prázdný.

Pamatujte, že pro bezproblémový nájemní vztah je klíčový nejen spolehlivý nájemník, ale také správně napsané a ošetřené smlouvy.

Ve stručnosti

Předávací protokol je důležitý dokument, který zaznamenává fyzický stav nemovitosti při jejím předání mezi pronajímatelem a nájemníkem, aby se předešlo budoucím neshodám. Zajímá vás, jak správně sestavit předávací protokol a co by měl obsahovat, aby chránil zájmy obou stran?

Svěřte svou nemovitost do rukou zkušených profesionálů v oblasti správy a užívejte si bezstarostné pronajímání s vyšším výnosem. Nabízíme vám garantovaný měsíční příjem z nájmu, zajistíme udržování stavu vaší nemovitosti a ušetříme vám čas, starosti i peníze. Jak to celé funguje? Pronajmeme váš byt bez jakéhokoli rizika pro vás a zajistíme, abyste každý měsíc obdrželi garantovaný nájem vždy ve stejný den. Požádejte o kalkulaci vašeho nájemného a objevte výhody našich služeb.